Duyurular

E-Fatura Ve E-Defter Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamı Genişletildi

e-FATURA VE e-DEFTER KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 20.06.2015 tarih, 29392 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan V.U.K. 454 sıra numaralı genel tebliği ile aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. A) Elektronik Defter Ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler: a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL. ve üzeri olan mükellefler. b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ ndan lisans alan mükellefler. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. d) (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 01/01/2016 tarihinden itibaren, 2015veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Konuyu özetleyecek olursak; – 2014 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL. ve üzeri olan mükellefler 01/01/2016, – 2015 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL. ve üzeri olan mükellefler 01/01/2017, – 2016 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL. ve üzeri olan mükellefler 01/01/2018, Tarihlerinde e-fatura ve e-defter uygulaması kapsamına geçmiş olacaklardır. B) İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulaması: E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’ de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 01/01/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.Bu web sitesine göz atarak, çerez politikasını kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası.
Kabul ediyorum